Privacybeleid

Belgian MX-5 Club vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Linda Deneve op linda.deneve@mx-5club.be.

Verwerkingsdoeleinden

Belgian MX-5 Club vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden voor leden- en orderbeheer (o.a. ledenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • (a) toestemming
  • (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft het lid steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van het lid worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Belgian MX-5 Club vzw verbonden zijn of met enige andere partner van Belgian MX-5 Club vzw.

Belgian MX-5 Club vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor ledenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Het lid heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft het lid het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn ledenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: linda.deneve@mx-5club.be;

Direct marketing

Het lid heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Het lid beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).